Undersökningsplikt Bostadsrätt

Här finner ni info om undersökningsplikt gällande bostadsrätt

Utgångspunkt för
ansvarsfördelningen vid
överlåtelse av bostadsrätt

Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma
överens med vad som avtalats mellan parterna
och inte heller avvika från vad köparen har fog att
förvänta sig vid köpet med hänsyn till
bostadsrättens ålder, pris, skick och användning.
Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i
det skick den befinner sig i på kontraktsdagen.
Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i
köplagen, men då de reglerna inte passar så bra
för prövning av fel i bostadsrätt används ofta
motsvarande regler i jordabalken.

Köparens undersökningsplikt

Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten
före köpet eller om han ändå undersökt den,
ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen
borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp
av bostadsrätter har köparen alltså normalt en
undersökningsplikt. Det är därför viktigt att
köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker
denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas
fuktskador i kök och badrum.

I köket bör köparen vara vaksam på eventuella tecken
på läckage under diskbänken och i badrum eller annat
våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på
installationer för vatten och avlopp. Om det finns
symptom på fel som köparen inte själv
kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare
med sin undersökning och, om så krävs, anlita en
sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar
undersökningspliktens omfattning. Om säljaren
exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel
kan det utgöra en varningssignal, som bör leda till en
mer ingående undersökning från köparens sida.
Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte
svarar för fel och brister, som köparen borde ha
räknat med eller borde ha förväntat sig.

Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i
lägenheten kan det vara något köparen borde ha
räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och
beräknade ”livslängd”. Det är inte bara själva
lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även
förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör
undersökas, exempelvis om föreningen står i
begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina
avgifter m m. En kontakt med företrädare för
föreningen bör därför alltid ingå i köparens
undersökning, liksom en genomgång av stadgar och
senaste årsredovisning.

Säljarens upplysningsskyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande
köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte.
Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock
ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet
underlåtit att upplysa köparen om ett sådant
väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som
han måste antas ha känt till och som köparen med
fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om
säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot
tro och heder går säljaren även miste om rätten att
åberopa att köparen inte uppfyllt sin
undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget
intresse, att han upplyser köparen om de fel eller
symptom på fel han känner till eller misstänker
finns. Vad som redovisats av säljaren kan i
normalfallet inte åberopas av köparen.

Utfästelse

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse
beträffande bostadsrättens skick. Allmänt
lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej
som utfästelser.

Avtalsfrihet

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för
bostadsrättens skick, varför man kan avtala om
annan ansvarsfördelning. Denna information
redovisar kortfattat den ansvarsfördelning som
köplagen föreskriver och som gäller om inte annan
ansvarsfördelning särskilt avtalats.

 

Fastighetsförmedling

Alltid kunden i fokus

Att köpa eller sälja bostad är en av livets största affärer. Med erfarenhet, stort engagemang och mycket god lokalkännedom ger våra fastighetsmäklare dig en personlig vägledning genom processen.

https://app.weply.chat/#!/widget/5055